Privacy verklaring

Privacy Verklaring Gepensioneerdenvereniging G.U.C.

De gepensioneerdenvereniging (G.U.C.), gevestigd Buurtje 1 te Gouda heeft als doelstelling:

  • Het bevorderen van contacten tussen de leden onderling, alsmede tussen haar leden en de onderneming.
  • Het behartigen van gemeenschappelijke materiële en immateriële belangen van alle gepensioneerden en nabestaanden van werknemers die tijdens hun laatste dienstverband werkzaam waren bij de onderneming.
  • Het behartigen van de belangen van de leden als belanghebbende van de pensioenfondsen

De G.U.C. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons opgeeft wanneer u lid wordt van de vereniging. Deze gegevens legt de G.U.C. vast in haar ledenadministratie om:

  • Vast te kunnen stellen dat u lid kunt zijn in overeenstemming met de statuten
  • U te kunnen bereiken voor het verstrekken van informatie over haar activiteiten en pensioen gerelateerde onderwerpen
  • In staat te zijn de contributie te innen of te doen betalen
  • U te kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten van de vereniging, zoals de Algemene Ledenvergadering, najaarsbijeenkomsten en voor overige activiteiten.

De G.U.C gaat zorgvuldig om met uw gegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bovengenoemde doeleinden.

De G.U.C. geeft uw gegevens niet door aan andere personen of organisaties, de volgende uitzondering:

  • Wanneer aangegeven wordt, dat men ook lid wil worden/blijven van de persoonsvereniging, dan wordt de adres gegevens ook met de secretaris persoonsvereniging gedeeld.
  • T.b.v. het versturen van Kaarslicht zal de adresgegevens ook naar redactie van  Kaarslicht verstuurd worden, behalve als uitdrukkelijk in de omschrijving wordt vermeld dat men dit niet wenst.

De G.U.C maakt u erop attent dat u het recht heeft op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. U kunt schriftelijk of per e-mail uw wens daartoe kenbaar maken aan de secretaris van de vereniging.

De G.U.C. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en zal deze op uw verzoek uit haar administratie verwijderen bij beëindiging van uw lidmaatschap.

Verder wijzen wij u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de manier waarop G.U.C met uw gegevens omgaat.