Ingezonden stukje CAO/Pensioenonderhandelingen

Onderstaand memo over de pensioenonderhandelingen is op persoonlijke titel van Jan Oskam geschreven.

___________________________________

___________________________________

CAO/Pensioenonderhandelingen

___________________________________

In de vergaderingen van de GUC heb ik in het verleden diverse keren stilgestaan bij de komst van het nieuwe pensioenstelsel. In de afgelopen CAO onderhandelingen bij Croda is op de overgang naar het nieuwe stelsel ingespeeld en er is besloten per 01-01-2024 over te stappen.

De CAO / pensioe onderhandelingen bij Croda Gouda zijn afgerond.

De gepensioneerden zijn bij de aanpassingen niet betrokken terwijl ze indirect meebetalen aan de gegeven loonsverhoging van 13%. Deze wordt deels betaald uit een verlaging van de door Croda te betalen pensioenpremie. Croda gaat een vast percentage premie betalen en is verder niet meer verantwoordelijk voor het pensioenfonds.
In het verleden heeft Croda toegezegd dat de achterstallige indexatie voor de gepensioneerden na tien jaar niet vervalt omdat er een recht op is. Dat geld hoefde op dat moment niet bij het benodigde vermogen opgeteld te worden, er hoefde geen rekening mee gehouden te worden  als je maar publiceerde in het jaarverslag dat er geen recht op was. Croda heeft zijn verantwoordelijkheid teruggebracht tot het uiteindelijk betalen van de maximale premie van 33% en wil met twee jaar overstappen op het nieuwe pensioenstelsel en daarna van het pensioenfonds af.
FNV en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel
Tijdens de CAO/Pensioenonderhandelingen heb ik veelvuldig gemaild met Erik de Vries bestuurder van FNV Industrie en de onderhandelaar bij Croda Gouda, die aangaf dat de gepensioneerden leden volgens de statuten van de FNV niet bij de onderhandelingen betrokken mogen worden. De werkende leden maken de dienst uit.
Kijkend naar de afloop van de CAO/ Pensioen onderhandelingen bij Croda waar een voorbereiding heeft plaatsgevonden op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel leid ik af dat de FNV, nu niet en straks niet, in staat is de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel   voor de gepensioneerden goed af te handelen. Zij weten ook niet wie hun gepensioneerde leden zijn 
Croda Gouda vond zijn bijdrage aan het pensioenfonds te hoog.  De bijdrage die Croda Gouda aan het pensioenfonds betaalde bestond uit:
– het door de actuaris berekende geld nodig voor de pensioenopbouw van de werknemers en de kosten van het pensioenfonds.
-Vooruitlopend op het nieuwe pensioenfonds heeft de FNV afgesproken dat Croda een vast premiepercentage gaat betalen, onafhankelijk van de dekkingsgraad (Het risico als de dekkingsgraad omlaag gaat ligt dan bij de deelnemers). De maximale premiebijdrage van 33% is mogelijk niet toereikend om het gat dat voor de oudere werknemers ontstaat, bij een overgang naar het nieuwe stelsel, te compenseren.
Een bijdrage hiervoor van de gepensioneerden zou  onterecht zijn en mag niet verwacht worden.
 De pensioenpremie bijdrage van de werknemers, is vastgesteld op 2,65%  en wordt niet verhoogd omdat hun premieopbouw geen gevaar loopt. Door een deel van de kosten van het pensioenfonds door de deelnemers te laten betalen blijft er meer geld voor de premieopbouw van de actieven over. De gepensioneerden  zullen langer moeten wachten op (inhaal) indexatie.
Mijn probleem is dat de gepensioneerden sinds 15 jaar nagenoeg niet geïndexeerd zijn en de sociale partners onderhandeld hebben, over voorstellen die voor de gepensioneerden nadelig zijn, zonder ze in kennis te stellen. De vakbondsbestuurders hebben te maken met hun actieve leden en als het onderhandelingsresultaat voor de leden goed uitpakt keuren ze dat goed.
Zeker als de Sociale partners schrijven
 dat de gepensioneerden de door hen vurig gewenste  wijziging van de indexatiesystematiek tot 2023 krijgen aangeboden en dat het een verbetering voor de gepensioneerden is. Zonder de gepensioneerden geraadpleegd te hebben. Kijkend naar de inflatie ontwikkelingen is de kans zelfs groot, dat het een verslechtering is.
Voor het stemmen over het onderhandelingsresultaat hebben de leden gelikte informatie gekregen. Door een gespecialiseerde externe partij opgeschreven namens de werkgever en de bonden. De informatie verhulde de uitvoering en de gevolgen en de rol die Croda International heeft gespeeld. Vooruitlopend op een komende verkoop van Croda Gouda wilden zij van de verplichte reserveringen op hun balans voor het pensioenfonds af.
Vindt het pensioenfondsbestuur de voorstellen evenwichtig.
Zij schrijven: omdat de gewijzigde pensioenregeling maar voor een paar jaar zal gelden, vindt het bestuur de wijzigingen evenwichtig. Dat geldt ook voor de verminderde premie inkomsten, mede gezien de huidige dekkingsgraad.
Het koppelen van de indexatie van de gepensioneerden aan de loonsverhoging ( 3 jaar x 3%) schatten zij als positief in. Ik hoop dat het bestuur er rekening mee gehouden heeft dat de dekkingsgraad aan grote schommelingen onderhevig is, in januari 2020 was de actuele dekkingsgraad 113%, in maart 98% en in november 118%.
Kijkend naar de waarschuwingen van de Nederlandse Bank en het Internationaal Monetaire Fonds dat de aandelen koersen zijn geëxplodeerd en er een grote zeepbel (aan het) ontstaan is op de aandelenmarkt zal 2022 een moeilijk jaar worden. Zeker in combinatie met de aanhoudend hoge inflatie en de lagere economische groei.
Ik wens het pensioenfondsbestuur wijsheid en succes toe want alle verantwoordelijkheid ligt nu daar.
Wat mogen de gepensioneerden verwachten als overgegaan wordt naar het nieuwe stelsel.
Op het vermogen van de gepensioneerden is een gemiddeld rendement gemaakt van ruim 9%. Het vermogen van het pensioenfonds is in die tijd verdrievoudigd. Als dan geen rekening meer gehouden hoeft te worden met de dekkingsgraad en er geen gekke dingen gebeuren, mag je verwachten dat de achterstallige indexatie van de gepensioneerden uitbetaald kan worden en het pensioeninkomen aangepast. Van het fonds mogen we verwachten dat we daar op korte termijn persoonlijk over geïnformeerd worden.

Van: Jan Oskam.
E-mail : j.oskam@zonnet.nl
10-11-2021.